2009-07-10 Shugo Tokumaru från Strand (2/7)

2009-07-10 - Shugo Tokumaru spelar på Strand, Stockholm
2009-07-10 - Shugo Tokumaru spelar på Strand, Stockholm
2009-07-10 - Shugo Tokumaru spelar på Strand, Stockholm
2009-07-10 - Shugo Tokumaru spelar på Strand, Stockholm
2009-07-10 - Shugo Tokumaru spelar på Strand, Stockholm
2009-07-10 - Shugo Tokumaru spelar på Strand, Stockholm
2009-07-10 - Shugo Tokumaru spelar på Strand, Stockholm